Những giới hạn trong Blogspot thua Wordpress nếu bạn chấp nhận được thì sử dụng bình thường

Dưới dây là tổng hợp tất cả những điểm yếu của Blogspot so với Wordpress mà hơn 5 năm với Blogspot và 3 năm với Wordpress mình tổng hợp và rút kết được!

Những giới hạn trong Blogspot thua Wordpress nếu bạn chấp nhận được thì sử dụng bình thường
Những giới hạn trong Blogspot thua Wordpress nếu bạn chấp nhận được thì sử dụng bình thường

Nhận xét